Biz hakda

Jiangxi Huchen Ekologiýa Tehnologiýa Co., Ltd.

Hil boýunça aman galmak, karz boýunça ösüş

Jiangxi Huchen Ecological Technology Co., Ltd. söwda, suw hojalygy we çuňňur gaýtadan işlemegi birleşdirýän suw önümçiligi we dolandyryş kärhanasydyr.Esasy önümleri gowrulan eel, Undaria pinnitafida, balyk tohumy we ş.m. Jemi 110 million ýuana maýa goýum we ýyllyk 2000 tonna gowrulan ökjäniň önümi, önümleriň 90% -den gowragy Japanaponiýa, ABŞ-a eksport edilýär, Russiýa, Koreýa, Europeewropa we Günorta-Gündogar Aziýa.Kompaniýa dünýäniň dürli künjeklerine eksport etmekde baý tejribä eýedir we dürli suw önümleriniň eksport talaplary bilen tanyşdyr.
"Hil bilen aman galmak, karz bilen ösüş" dolandyryş ýörelgesine laýyklykda, ösen önümçilik tehnologiýasy, ýokary hilli önümler we netijeli hyzmat bilen müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmagy dowam etdireris we öýdäki ähli gatlaklar bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk ederis we has gowy geljegi döretmek üçin daşary ýurtlarda.
Eleöriteleşdirilen öküz senagaty zynjyry we tutuş senagat yzarlaýyş ulgamy öküz ösdürip ýetişdirmegiň çeşmesinden başlaýar, hiç haçan bikanun neşe serişdelerini ulanmaýar we her çig malyň neşe galyndylary bolmazdan sagdyn bolmagyny üpjün edýär.Huchen ekologiýasy deslapky taýýarlyk ussahanasy, eel gowurmak ussahanasy, gaplaýyş ussahanasy we laboratoriýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Her bir gowrulan ökjäniň görmek we tagam üçin ýörite döredilen sungat eseri bolmagy üçin estetikany, synlamagy we tälimleri her jikme-jiklige siňdirmäge çalyşyň.

biz hakda

Zawod, Jiangxi welaýatynyň Şangrao şäheriniň ugugan etrabynyň Wuni şäherinde ýerleşýär.Daş-töweregi owadan.Oňaýly we standart meýilnamalaşdyrylan zawodyň meýdany 74 mu (50,000 inedördül metr), ýaşyl meýdany 35% -den geçýär.

Arassa suw çeşmesi ýokary hilli ökjäni ösdürýär

Qualityokary hilli öküz nahallaryny saýlamak, köpeltmek üçin zerur şertdir.Eel nahallary birleşdirilen, güýçli, güýçli we şikeslerden mahrum bolmaly.Ylmy köpeltmek tehnologiýasyny ulanýarys, ýokary hilli öküz iýmitini saýlaýarys we ýokary hilli ökjäni ösdürip ýetişdirmek üçin arassa suw çeşmesini saýlaýarys.
Eel ekerançylygyna gündelik gözegçilik we dolandyryş amala aşyrylýar we örtükler yzygiderli barlanýar we baha berilýär.

biz hakda

Her önümçilik prosesi berk gözegçilikde saklanýar

Elek ussahanasy ISO22000 we HACCP dolandyryşyny berk ýerine ýetirýär.Staffhli işgärler önümçiligi durnuklaşdyrmak, hilini üpjün etmek, netijeliligi ýokarlandyrmak we kompaniýanyň kadaly işlemegini we durnukly ösüşini üpjün etmek üçin dolandyryşy güýçlendirmek üçin amal görkezmelerine laýyklykda işleýärler.