Dilim

 • Täze çig örtük arassa et dilimleri

  Täze çig örtük arassa et dilimleri

  Çig örtük dilimleri täze ökjäniň bölekleri.Lezzetli balyk filetleri, iki gapdalynda birneme ulalýar, ýaý şekilli we elastik.Birnäçe gezek gowulaşan gizlin sousy diňe birnäçe minutlap gyzdyrmaly, şonuň üçin hakyky ýapon stilindäki Pu Shao tagamyndan lezzet alyp bilersiňiz.Mundan başga-da, çig örtük dilimlerinde tiken az we balyk ysy ýok, sousdaky balyk we et ýakymly tagam öndürmek üçin garylýar.Qualityokary hilli täze ökjäni saýlaň we ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul ediň.Suşi üçin iň gowy saýlaw.Lezzetli daban eti näzik we baýdyr.Baý sous bilen dodaklaryňyzy we dişleriňizi dişlemäge we uzak wagtlap hoşboý ys alyp bilmersiňiz.Netijesi tükeniksiz. Slowlyuwaş-ýuwaşdan gowrulyp, ýakymly täze gowrulan ökjeli filet döredip bolýar.Çeýnendir, tagamy ortaça we etde doly.Tagamy çeýe we çeýnäp, adamlary iýmäge mejbur edýän özboluşly ys çykarýar.

 • Dilimlenen dessine gowrulan eel tüwi

  Dilimlenen dessine gowrulan eel tüwi

  Eel, Anguilla tertibine degişli görnüşleriň umumy adyna degişlidir.Eel diýlip hem atlandyrylýan bu uzyn ýyla meňzeýän we balygyň esasy aýratynlyklaryna eýe bolan balyklaryň bir görnüşidir.Mundan başga-da, gabyklar sosna meňzeş göçüp-gonmak aýratynlyklaryna eýedir.Eel ýylana meňzeýän, ýöne terezisi bolmadyk balyklaryň bir görnüşidir.Adatça deňiz sebitinde duz bilen süýji suwuň çatrygynda öndürilýär.Düwürtikleri suşi ýasamak üçin ulanyp bolýar.Suşi eel tüwini elinde saklamak we gizlin eel şiresini ulanmak, işdäsi has gowy duýýan ýaly.Her proses has gowy hödürlenýär.Dilimlenen örtük daşarda ýakylýar we içerde ýumşak bolýar.Heartüregiňiziň mazmunyndan lezzet alyp bilersiňiz.

 • Dilimlenen suşi eel Japaneseapon stilinde gowrulan eel

  Dilimlenen suşi eel Japaneseapon stilinde gowrulan eel

  Daban dilimleri ösen gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen ýokary hilli täze ökjeden ýasalýar.Daban dilimleri suşi ýa-da çakyr we gök önüm hökmünde ulanylyp bilner.Tüwi toplaryny garmaly we toplary tutuň.Taýýar eel dilimlerini olaryň üstüne goýuň.Has köp kesip, daňyň.Halaýan daban sousuňyza guýuň.Lezzetli suşi hödürlenip bilner.Lezzetli daban eti näzik we baýdyr.Baý sous bilen, hoşboý ysly bolmak üçin dodaklaryňyzy we dişleriňizi dişlemäge kömek edip bilmersiňiz.Netijeler tükeniksiz!
  Dilimler bişirilen önümlere degişlidir, olary derrew iýmek üçin eredip we gyzdyryp bolýar, we tüwi edip bolýar.Mikrotolkunly peçde bäş minut gyzdyranyňyzdan soň, ýakymly, şireli we erikli ökjäni başdan geçirip bilersiňiz.Ony dişleseň, özüňi bagtly duýarsyň!