Doňdurylan gowrulan eel

 • Japaneseapon stilinde sous bilen bişirilen örtük

  Japaneseapon stilinde sous bilen bişirilen örtük

  Bişen gabyk ýokary derejeli ýokumly iýmitdir.Esasanam Japanaponiýada, Günorta Koreýada, Günorta-Gündogar Aziýada we Gonkongda köplenç gowrulan ökjäni iýýärler.Hususan-da, koreýler we ýaponlar tomusda beden tonikasy üçin ökjä has köp üns berýärler we ökjäni erkek tonik üçin iň oňat iýmitleriň biri hasaplaýarlar.Japaneseapon örtükleriniň köpüsi esasan tagamly we gowrulan ökjeli.Gyzdyrylan örtükleriň ýyllyk sarp edilişi 100000 ~ 120000 tonna çenli.Elleriň takmynan 80% -iniň tomusda, esasanam iýul aýynda iýilýän iýmit baýramçylygynda sarp edilýändigi aýdylýar.Häzirki wagtda Hytaýda köp adam gowrulan ökjäni dadyp başlaýar. El eti süýji we tekiz.Bu yssy we gury iýmit däl.Şonuň üçin tomsuň yssy günlerinde has ýokumly ökjäni iýmek bedeni iýmitlendirip biler, ýylylygy we ýadawlygy aýyryp biler, tomusda horlanmagyň öňüni alyp biler we iýmitlenmek we bedenterbiýe maksadyna ýetip biler.Japaneseaponlaryň tomus tonikasy ýaly ökjäni halaýandygy geň däldir.Productserli önümler ýetmezçilik edýär we her ýyl Hytaýdan we beýleki ýerlerden köp zat getirmeli bolýar.

 • suşi ýa-da ýapon aşhanalary üçin gowrulan örtük

  suşi ýa-da ýapon aşhanalary üçin gowrulan örtük

  “Pu Shao” balygy iki bölege bölmek, mangal üçin taýaklara gysmak, sousy has tagamly etmek üçin şol bir wagtyň özünde sousy ýuwmak we siňdirmek praktikasyna degişlidir.Soussyz mangal bolsa, oňa “ak gowurma” diýilýär.
  Pu Şao teoriýa boýunça balyklaryň dürlüligini çäklendirmeýär, aslynda ilkibaşdan bu usul diňe dabany sowatmak üçin ulanylýar.Köplenç, diňe ýyldyz ökjesi, möjek diş dabany we gyrgyç ýaly balyklar üçin ulanylýar.

 • Täze kömür bilen örtülen örtük

  Täze kömür bilen örtülen örtük

  Bu görnüşde gowrulan daban, ýokardaky ýakymlylyklar bilen kellesi, süňkleri we wissera aýrylan daban etini kabul edýär we gowrulyp, häzirki zaman enjamlary we tehnologiýalary bilen ajaýyp tagamly gowy önüme gaýtadan işlenýär.Gaýtadan işlenen gowrulan ökjäni, asyl reňkini we tagamyny saklamak üçin iň ösen çalt doňdurma tehnologiýasy bilen çalt doňup bolýar we iýmek usuly has amatlydyr.Wakuum bilen gaplanan gowrulan örtük, asyl halta göni gaýnag suwa goýulýar.2 ~ 3 minut gaýnandan soň, çykaryp iýip bolýar.Eredilenden soň, gowrulan dabany bir tabaga salyň we suw bilen buglaň ýa-da ýeňil şerap bilen gowurmaly.Eger gowrulan örtük bölekleri mikrotolkunly peçde gyzdyrylsa, tagamyň aşmagy üçin bary-ýogy 1 minut gerek.Soň bolsa çykaryp iýip bolýar.Nahardan soň köplenç çuňňur täsir galdyrýarlar.

 • Kattail, täze, gyzdyrylan we iýmäge taýyn

  Kattail, täze, gyzdyrylan we iýmäge taýyn

  El çig malymyz, Hytaýyň Jiangxi şäheriniň sowuk suw meýdanynda ösdürilip ýetişdirilýär. Bu önüm süýji suw eeli bilen soýa bilen öndürilýär.her balyk üçin vakuum halta.süýji we gowy ysly ys bilen.Suşi we ýapon aşhanalarynda gaty möhüm material.Onuň göwrümi Hytaýyň demirgazygyndaky örtüklerden has uludyr, ýöne eti ykjam, ýakymly we süýji, adaty ökjeli balyk ysy bolmazdan.

 • Balyk ýelimi bilen bagyr balyk mawy

  Balyk ýelimi bilen bagyr balyk mawy

  “Pu Shao eel bagyr skewer” eel viskeranyň düýp manysyndan emele gelýär we baý iýmit gymmatyny öz içine alýar.Iýmitlenmegi aňsatlaşdyrmak üçin, garnyň garny bambuk taýaklary bilen gysylýar we ýörite sous bilen bişirilýär.Tagamy arassa we tagamly.Süýji tagamly “Eel tripe” energiýa goşmak üçin ýokary derejeli iýmitdir.Üýtgeşik örtük şiresi, bagyr bagyny gowurýar.Doly balyk bagyry, suw şiresi bilen garylýar.Moreene birnäçe gabyk tagamly naharyň tagamyny ajaýyp düşündirýär.Eel bagyr çorbasy esasy düzüm we aşaky çorba hökmünde eel bagyry bilen ýasalýar.Özboluşly tüsse tagamy bar. Süýji örtükli bagyr gowurmak bilen biraz ýakylýar.Tüwi geýmekde ulanylanda örän tagamly bolýar.Hoşboý ysly şire suwy tüwiniň we näzik ökjäniň etine damýar.Bu gaty gatlakly tagamly!

 • ýapon doňdurylan deňiz önümleri kabayaki doňdurylan gowrulan unagi eel

  ýapon doňdurylan deňiz önümleri kabayaki doňdurylan gowrulan unagi eel

  Gowy hilli janly örtükler bazardan saýlanýar we soýulýar.Derrew bişirilmese, holodilnikde goýup bolar;Uzak möhletli ammar zerur bolsa, balyk plastik halta bilen örtülip, ​​arassalanandan soň doňdurylan balakda saklanyp bilner.Mundan başga-da, tagamly tagamly, etiň dokumasy we birneme süýümsiz we elastik deri bilen täjirçilik taýdan elýeterli örülen ökjäni satyn almak has gowudyr.Mikro vakuum gaplamasy bar bolsa, wakuum kemçiliginiň bardygyna üns beriň.

 • Japaneseapon stilinde bişirilen örtük bişirildi

  Japaneseapon stilinde bişirilen örtük bişirildi

  Daban eti ýumşak we ýumşakdyr.Gaýtadan işlemek we öndürmek arkaly, gowrulan gabykda ýasalýar.Gyzdyrylan gabyk, ýörite soýa sousy sousyny süýji we ýumşak daban etine garyşdyryp, lezzetli ökjäni gowurmaly.Bişen gabyk reňkde açyk bolýar.Daban eti ýumşak, mumy we berkdir. Puşadan 4 gezek geçensoň, dabany gowy, ýelmeşýär we çişýär.Bişen gabyk daşarda ýakylýar we içerde ýumşak bolýar.Palçyk ysy bolmazdan güýçli ökjeli tagamy bar.Mundan başga-da, onuň et eti az, çagalar ony rahat iýip bilerler.Gyzdyrylan ökjeli tutuşlygyna gowrulan, bu dabanyň täzeligini gulplap bilýär.Dabany ýuwaş-ýuwaşdan gowurmaly we daban etiniň dokumasy aýdyň görünýär.Bişen dabanyň iki tarapy-da birneme ulalýar we çeýeligi doly, bu hakyky janly örtükler bilen gowrulandygyny görkezýär.