Kattail, täze, gyzdyrylan we iýmäge taýyn

Gysga düşündiriş:

El çig malymyz, Hytaýyň Jiangxi şäheriniň sowuk suw meýdanynda ösdürilip ýetişdirilýär. Bu önüm süýji suw eeli bilen soýa bilen öndürilýär.her balyk üçin vakuum halta.süýji we gowy ysly ys bilen.Suşi we ýapon aşhanalarynda gaty möhüm material.Onuň göwrümi Hytaýyň demirgazygyndaky örtüklerden has uludyr, ýöne eti ykjam, ýakymly we süýji, adaty ökjeli balyk ysy bolmazdan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El çig malymyz, Hytaýyň Jiangxi şäheriniň sowuk suw meýdanynda ösdürilip ýetişdirilýär. Bu önüm süýji suw eeli bilen soýa bilen öndürilýär.

her balyk üçin vakuum halta.süýji we gowy ysly ys bilen.Suşi we ýapon aşhanalarynda gaty möhüm material.Onuň göwrümi Hytaýyň demirgazygyndaky örtüklerden has uludyr, ýöne eti ykjam, ýakymly we süýji, adaty ökjeli balyk ysy bolmazdan.

Daban dürli iýmit maddalaryny öz içine alýar, toniki täsire eýe. Bedende seýrek maddalar bar. Eliň ýokumlylygy hem ýokary, ökjeli etde ýokary hilli belok we dürli aminokislotanyň adam zerurlygy, A witamini we E witamini bar. görüşiň zaýalanmagynyň öňüni alyň, ýaşaýyşdan goraň. Peýda fosfolipid beýniniň öýjükleri üçin zerur iýmitlerdir. Mundan başga-da, deri altyn beýni DHA we EPA diýlip hem atlandyrylýar, düzümi beýleki deňiz önümlerinden we etinden has ýokarydyr.

Aýagymyz ýokary hilli beloga we zerur aminokislotalara baý., Kalsiý we AE witamine baý, ýumşak we ýakymly tagamly we tükeniksiz tagamly gowy tonikdir. Bu ökjeli beloklara, mikroelementlere we witaminlere baýdyr. adam bedenine gowy täsir edýär.

Süňkler, içegeler we dermanlar gaýtadan işlemek üçin derrew aýrylýar we täzelik üçin diňe täze doňdurylýar.Eller HACCP-kepillendirilen sanitariýa gaýtadan işleýän zawodda gaýtadan işlenýär we önümleriň arassaçylygyny üpjün edýär.

El önümlerimiz esasan Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Awstraliýa we beýleki sebitlere eksport edilýär.Elimiziň size täze tagam tejribesini getirjekdigine ynanýarys.Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Ilki bilen hil we bitewilik düşünjesini goldaýarys we size howpsuz we sagdyn iýmit bermäge borçlanýarys.

“Jiangxi Huchen Ecological Technology Co., Ltd.” siziň bilen hyzmatdaşlyga we ajaýyp geljegi döretmäge tüýs ýürekden umyt edýär!

Örülen eel 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler