Balyk ýelimi bilen bagyr balyk mawy

Gysga düşündiriş:

“Pu Shao eel bagyr skewer” eel viskeranyň düýp manysyndan emele gelýär we baý iýmit gymmatyny öz içine alýar.Iýmitlenmegi aňsatlaşdyrmak üçin, garnyň garny bambuk taýaklary bilen gysylýar we ýörite sous bilen bişirilýär.Tagamy arassa we tagamly.Süýji tagamly “Eel tripe” energiýa goşmak üçin ýokary derejeli iýmitdir.Üýtgeşik örtük şiresi, bagyr bagyny gowurýar.Doly balyk bagyry, suw şiresi bilen garylýar.Moreene birnäçe gabyk tagamly naharyň tagamyny ajaýyp düşündirýär.Eel bagyr çorbasy esasy düzüm we aşaky çorba hökmünde eel bagyry bilen ýasalýar.Özboluşly tüsse tagamy bar. Süýji örtükli bagyr gowurmak bilen biraz ýakylýar.Tüwi geýmekde ulanylanda örän tagamly bolýar.Hoşboý ysly şire suwy tüwiniň we näzik ökjäniň etine damýar.Bu gaty gatlakly tagamly!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji gymmaty

Eel viskera has baý tagam we tagam goşýar.Balyk içegeleri we ýüzmek mesgelerinde kollagen we uzalma we myşsa kanallary bar;Daban öt haltasy birneme ajy;Daban bagry ýumşak we hoşboý ysly.Düwürtik bagry A witamine baý, bu gijeki körler üçin gowy iýmitdir.Dabanyň ýokumlylygy beýleki balyklaryň we etleriňkiden pes däldir.Eel eti ýokary hilli beloga we dürli aminokislotalara baýdyr.Eel kalsiý tebigy biologiki kalsiý bolup, howpsuz we siňdirmek aňsat.Specialörite goşulan Isomaltooligosaccharide, adam içegelerinde peýdaly bakteriýa bolan Bifidobakteriýa ajaýyp täsir edýär we aşgazan-içege işini kadalaşdyryp bilýär. Eliň ýokumlylygy gaty ýokary, şonuň üçin suwdaky ýumşak altyn diýilýär.Gadymy döwürlerden bäri Hytaýda we dünýäniň köp ýerinde gowy tonik we gözellik önümi hökmünde kabul edilýär. Has köp iýmek diňe bir ýeterlik iýmitlenmek bilen çäklenmän, ýadawlygy hem ýok edip, bedeni güýçlendirip, ýüzi iýmitlendirip we ýaşlygy saklap biler.Hususan-da, gözleri goramakda we derini nemlendirmekde gowy täsir edýär.

Pu-Shao-eel-bagyr-skewer4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler