Japaneseapon stilinde bişirilen örtük bişirildi

Gysga düşündiriş:

Daban eti ýumşak we ýumşakdyr.Gaýtadan işlemek we öndürmek arkaly, gowrulan gabykda ýasalýar.Gyzdyrylan gabyk, ýörite soýa sousy sousyny süýji we ýumşak daban etine garyşdyryp, lezzetli ökjäni gowurmaly.Bişen gabyk reňkde açyk bolýar.Daban eti ýumşak, mumy we berkdir. Puşadan 4 gezek geçensoň, dabany gowy, ýelmeşýär we çişýär.Bişen gabyk daşarda ýakylýar we içerde ýumşak bolýar.Palçyk ysy bolmazdan güýçli ökjeli tagamy bar.Mundan başga-da, onuň et eti az, çagalar ony rahat iýip bilerler.Gyzdyrylan ökjeli tutuşlygyna gowrulan, bu dabanyň täzeligini gulplap bilýär.Dabany ýuwaş-ýuwaşdan gowurmaly we daban etiniň dokumasy aýdyň görünýär.Bişen dabanyň iki tarapy-da birneme ulalýar we çeýeligi doly, bu hakyky janly örtükler bilen gowrulandygyny görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji gymmaty:

Eliň ýokumlylygy gaty ýokary, şonuň üçin oňa suwdaky ýumşak altyn diýilýär.Gadymy döwürlerden bäri Hytaýda we dünýäniň köp ýerinde gowy tonik we gözellik önümi hasaplanýar.Gyş aýlarynda sowukdan dynmak we güýçden doly bolmak üçin köplenç lezzetli gowrulan tüwi iýýäris.
1. Eel dürli iýmitlere baýdyr.Bu ýetmezçiligi tonlamak we gany iýmitlendirmek, çyglylygy aýyrmak we inçekesele garşy göreşmek ýaly täsirleri bar.Uzak möhletli kesel, gowşaklyk, ganazlyk, inçekesel we ş.m. näsaglar üçin oňat iýmitdir;

2. Düwürtikde böwregiň güýçlenmegine gowy täsir edýän gaty seýrek kiheluok belogy bar.Youngaş jübütler, orta ýaşly we garry adamlar üçin saglyk iýmitidir;

3. Eel, kalsiý baý suw önümidir.Yzygiderli sarp etmek, ganyň kalsiý bahasyny ýokarlandyryp, bedeni güýçlendirip biler;

4. Eel bagyry A witamine baý, bu gijeki körler üçin gowy iýmitdir.önümleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler