Täze kömür bilen örtülen örtük

Gysga düşündiriş:

Bu görnüşde gowrulan daban, ýokardaky ýakymlylyklar bilen kellesi, süňkleri we wissera aýrylan daban etini kabul edýär we gowrulyp, häzirki zaman enjamlary we tehnologiýalary bilen ajaýyp tagamly gowy önüme gaýtadan işlenýär.Gaýtadan işlenen gowrulan ökjäni, asyl reňkini we tagamyny saklamak üçin iň ösen çalt doňdurma tehnologiýasy bilen çalt doňup bolýar we iýmek usuly has amatlydyr.Wakuum bilen gaplanan gowrulan örtük, asyl halta göni gaýnag suwa goýulýar.2 ~ 3 minut gaýnandan soň, çykaryp iýip bolýar.Eredilenden soň, gowrulan dabany bir tabaga salyň we suw bilen buglaň ýa-da ýeňil şerap bilen gowurmaly.Eger gowrulan örtük bölekleri mikrotolkunly peçde gyzdyrylsa, tagamyň aşmagy üçin bary-ýogy 1 minut gerek.Soň bolsa çykaryp iýip bolýar.Nahardan soň köplenç çuňňur täsir galdyrýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji gymmaty

Eel diňe bir etde näzik däl, tagamly, eýsem iýmitlenmäge hem baý.Täze balyk etinde 18,6% belok bar, bu gowrulan gabykda gaýtadan işlenenden soň 63% -e deňdir.Şeýle hem ýag, uglewodlar, dürli witaminler, kalsiý, fosfor, demir, selen we beýleki ýokumly maddalara baýdyr.Onuň ýokumlylygy balyklaryň arasynda iň gowularynyň hataryna girýär.Mundan başga-da, daban eti süýji we tekiz, yssy we gury iýmit däl.Şonuň üçin tomsuň yssy günlerinde has ýokumly ökjäni iýmek bedeni iýmitlendirip biler, ýylylygy we ýadawlygy aýyryp biler, diňe tomusda horlanmagyň öňüni alman, eýsem iýmitlenmek we bedenterbiýe maksadyna ýetip biler.Japaneseaponlaryň tomus tonikasy ýaly ökjäni halaýandygy geň däldir.Productserli önümler ýetmezçilik edýär we her ýyl Hytaýdan we beýleki ýerlerden köp zat getirmeli bolýar.

Gril-eel1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler