Dilimlenen suşi eel Japaneseapon stilinde gowrulan eel

Gysga düşündiriş:

Daban dilimleri ösen gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen ýokary hilli täze ökjeden ýasalýar.Daban dilimleri suşi ýa-da çakyr we gök önüm hökmünde ulanylyp bilner.Tüwi toplaryny garmaly we toplary tutuň.Taýýar eel dilimlerini olaryň üstüne goýuň.Has köp kesip, daňyň.Halaýan daban sousuňyza guýuň.Lezzetli suşi hödürlenip bilner.Lezzetli daban eti näzik we baýdyr.Baý sous bilen, hoşboý ysly bolmak üçin dodaklaryňyzy we dişleriňizi dişlemäge kömek edip bilmersiňiz.Netijeler tükeniksiz!
Dilimler bişirilen önümlere degişlidir, olary derrew iýmek üçin eredip we gyzdyryp bolýar, we tüwi edip bolýar.Mikrotolkunly peçde bäş minut gyzdyranyňyzdan soň, lezzetli, şireli we erikli ökjäni başdan geçirip bilersiňiz.Eger ony dişleseň, özüňi bagtly duýarsyň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji gymmaty:

Eel A witamine we E witamine baý, A witamine we E witamine baý, görüşiň ýaramazlaşmagynyň öňüni almak, bagyry goramak we energiýany dikeltmek gaty peýdaly.Eller gowy ýaglara hem baýdyr we düzümindäki fosfolipidler beýni öýjükleri üçin aýrylmaz iýmitdir.Mundan başga-da, örtüklerde beýleki deňiz önümleriniň etinden has ýokary bolan beýni altyn diýlip atlandyrylýan DHA we EPA bar.DHA we EPA ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleriniň öňüni almakda, beýni we akyl güýçlendirmekde we optiki nerw öýjüklerini goramakda möhüm rol oýnaýandygy subut edildi.Mundan başga-da, gabykda osteoporozyň öňüni almakda belli bir derejede täsir edýän köp mukdarda kalsiý bar.Aýal-gyzlar üçin iň tolgundyrýan zat, deri we etiň garramagy owadanlaşdyryp we gijikdirip bilýän kollagene baý bolmagy, şonuň üçin olara aýallaryň gözellik salonlary diýilýär.Çagalary iň köp özüne çekýän zat, deri we etiň kalsiý baý bolmagydyr.Yzygiderli sarp etmek, bedenini ösdürip biler, şonuň üçin olara çagalaryň iýmit banky diýilýär.
寿司 饭


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler