suşi ýa-da ýapon aşhanalary üçin gowrulan örtük

Gysga düşündiriş:

“Pu Shao” balygy iki bölege bölmek, mangal üçin taýaklara gysmak, sousy has tagamly etmek üçin şol bir wagtyň özünde sousy ýuwmak we siňdirmek praktikasyna degişlidir.Soussyz mangal bolsa, oňa “ak gowurma” diýilýär.
Pu Şao teoriýa boýunça balyklaryň dürlüligini çäklendirmeýär, aslynda ilkibaşdan bu usul diňe dabany sowatmak üçin ulanylýar.Köplenç, diňe ýyldyz ökjesi, möjek diş dabany we gyrgyç ýaly balyklar üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Pu Shao” balygy iki bölege bölmek, mangal üçin taýaklara gysmak, sousy has tagamly etmek üçin şol bir wagtyň özünde sousy ýuwmak we siňdirmek praktikasyna degişlidir.Soussyz mangal bolsa, oňa “ak gowurma” diýilýär.

Pu Şao teoriýa boýunça balyklaryň dürlüligini çäklendirmeýär, aslynda ilkibaşdan bu usul diňe dabany sowatmak üçin ulanylýar.Köplenç, diňe ýyldyz ökjesi, möjek diş dabany we gyrgyç ýaly balyklar üçin ulanylýar.

Eel deride gowy ideg we gözellik täsirleri bolan deňagramly belok we minerallary öz içine alýar.Mundan başga-da, daban düzümindäki lipid gany arassalamak üçin ýokary hilli ýag bolup, gan lipidlerini azaldyp we arteriosklerozyň öňüni alyp biler.

Eel dürli iýmitlere baýdyr.Bu ýetmezçiligi tonlamak we gany iýmitlendirmek, çyglylygy aýyrmak we inçekesele garşy göreşmek ýaly täsirleri bar.Uzak möhletli kesel, gowşaklyk, ganazlyk, inçekesel we ş.m. näsaglar üçin oňat iýmitdir. Eelde böwregiň güýçlenmegine täsir edýän gaty seýrek kiheluok belogy bar.Youngaş jübütler, orta ýaşly we garry adamlar üçin saglyk iýmitidir.Eel, kalsiý baý suw önümidir.Yzygiderli sarp etmek, ganyň kalsiý bahasyny ýokarlandyryp, bedeni güýçlendirip biler.Düwürtik bagry A witamine baý, bu gijeki körler üçin gowy iýmitdir.

Dabanyň ýokumlylygy beýleki balyklaryň we etleriňkiden pes däldir.Eel eti ýokary hilli beloga we dürli aminokislotalara baýdyr.

Eel, A witamine we E witamine baý bolup, degişlilikde umumy balyklardan 60 esse we 9 esse ýokarydyr.A witamini sygyr etinden 100 esse, doňuz etinden 300 esse.A witamine we E witamine baý, görüşiň ýaramazlaşmagynyň öňüni almak, bagyry goramak we energiýany dikeltmek gaty peýdalydyr.B1 witamini we B2 witamini ýaly beýleki witaminler hem köp.

gowrulan-eel-suşi3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler