Dilimlenen dessine gowrulan eel tüwi

Gysga düşündiriş:

Eel, Anguilla tertibine degişli görnüşleriň umumy adyna degişlidir.Eel diýlip hem atlandyrylýan bu uzyn ýyla meňzeýän we balygyň esasy aýratynlyklaryna eýe bolan balyklaryň bir görnüşidir.Mundan başga-da, gabyklar sosna meňzeş göçüp-gonmak aýratynlyklaryna eýedir.Eel ýylana meňzeýän, ýöne terezisi bolmadyk balyklaryň bir görnüşidir.Adatça deňiz sebitinde duz bilen süýji suwuň çatrygynda öndürilýär.Düwürtikleri suşi ýasamak üçin ulanyp bolýar.Suşi eel tüwini elinde saklamak we gizlin eel şiresini ulanmak, işdäsi has gowy duýýan ýaly.Her proses has gowy hödürlenýär.Dilimlenen örtük daşarda ýakylýar we içerde ýumşak bolýar.Heartüregiňiziň mazmunyndan lezzet alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlendiriji gymmaty

Eel, gowy iýmitlenme täsiri bolan umumy deňiz önümleriniň bir görnüşidir.Adamyň siňmegine we lesitine kömek edip biljek ýaglara baýdyr.Beýni öýjükleri üçin aýrylmaz iýmitdir. Eliň derisine gowy ideg we gözellik täsirleri bolan deňagramly belok we minerallar bar.Mundan başga-da, daban düzümindäki lipid gany arassalamak üçin ýokary hilli ýag bolup, gan lipidlerini azaldyp we arteriosklerozyň öňüni alyp biler.Eel, A witamine we E witamine baý bolup, degişlilikde umumy balyklardan 60 esse we 9 esse ýokarydyr.A witamini sygyr etinden 100 esse, doňuz etinden 300 esse.A witamine we E witamine baý, görüşiň ýaramazlaşmagynyň öňüni almak, bagyry goramak we energiýany dikeltmek gaty peýdalydyr.B1 witamini we B2 witamini ýaly beýleki witaminler hem köp.Eel eti ýokary hilli beloga we dürli aminokislotalara baýdyr.Ondaky fosfolipidler beýni öýjükleri üçin aýrylmaz iýmitdir.Eel ýetmezçiligi tonlamak we gany iýmitlendirmek, çyglylygy ýok etmek we inçekesele garşy göreşmek ýaly täsirleri bar.Dowamly kesel, gowşaklyk, ganazlyk, inçekesel we ş.m. näsaglar üçin oňat iýmitdir.

gowrulan eel-tüwi2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler